Prijava

Registracija korisnika

Vođenje računa finansijskih instrumenata

Našim sadašnjim i budućim klijentima nudimo usluge otvaranja računa finansijskih instrumenata u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

 • vlasnički račun hartija od vrednosti - neophodan za trgovanje finansijskim instrumentima,
 • emisioni račun - za izdavaoce hartija od vrednosti,
 • račun deponovanih hartija od vrednosti - za Klijente koji žele da upute ponudu za preuzimanje akcija određene kompanije,
 • založni račun - ukoliko vam je za određen posao neophodno uspostavljanje zaloge nad hartijama od vrednosti, nudimo uslugu otvaranja založnog računa hartija od vrednosti i uslugu sprovođenje zaloge,
 • zbirni račun - preko koga možete vršiti trgovanje finansijskim instrumenatima; račun otvaramo u ime M&V Investments-a ali za Vaš račun,
 • i ostali računi.

Otvaranje i vođenje novčanih računa:

Shodno Rešenju Komisije za hartije od vrednosti, preko M&V Investments-a možete otvoriti i novčani račun za trgovanje finansijskim instrumentima, uz minimalne troškove, zaključivanjem Ugovora o vođenju novčanih sredstava.

Ovom uslugom želimo da našim klijentima omogućimo da na brz,efikasan i najpovoljniji način realizuju planiranu transakciju na Beogradskoj berzi, kao i na OTC tržištu.

Aktiviranjem ove usluge saldiranje novčanog dela transakcije vrši M&V Investments. Sredstva na novčanom računu klijenta su u isključivom vlasništvu klijenta, mogu se koristiti samo za plaćanje obaveza u vezi sa investicionim uslugama, i ne ulaze u imovinu brokerskog društva, niti mogu biti predmet blokade.

Brokerske usluge

Trgovanje finansijskim instrumentima zahteva pravovremenost i efikasnost, a to je upravo ono što Vam naš tim brokera sa svojim dugogodišnjim iskustvom u radu sa klijentima može pružiti. Sagledavajući stepen likvidnosti, i uslove na tržištu naši brokeri će Vam predočiti realnu sliku i mogućnosti izvršavanja Vašeg naloga za trgovanje. Bez obzira na vrednost transakcije, svaki pojedinačni nalog pratimo, uz veliku profesionalnu pažnju, do njegovog izvršenja, i saldiranja transakcije.

Možemo Vam ponuditi zastupanje prilikom kupovine i prodaje:

 • finansijskih instrumenata na Beogradskoj berzi (akcije, obveznice i drugi finansijski instrumenti)
 • finansijskih instrumenata na glavnim svetskim tržištima posredstvom brokera partnera,
 • akcija za nejavna akcionarska društva,
 • državnih hartija od vrednosti na primarnom i sekundarnom tržištu,
 • akcija putem ponude za preuzimanje.

Prednosti davanja naloga preko M&V Investments:

 • tim brokera sa iskustvom preko 15 godina
 • stalna dostupnost
 • efikasno izvršavanje naloga
 • pravovremenost informacija o stanju na tržištu, ponudi i tražnji, cenama finansijskih instrumenata,
 • sigurnost razmene podataka
 • lak uvid u lični portfolio

 

ONLINE TRADING

Kako bi Vaše poslovanje bilo jednostavnije, Online servis , E-Client Trader, Vas povezuje direktno sa Beogradskom berzom. Daje Vam alate za praćenje Vašeg portfolija, možete štampati Potvrde o realizaciji i pratiti istoriju unetih naloga za trgovanje.

Takođe, imate mogućnost da vidite podatke sa Beogradske berze u realnom vremenu.

E-TRGOVANJE

Desktop

Market making

M&V Investments pruža usluge "market makera" kompanijama čijim se finansijskim instrumentima trguje na Beogradskoj berzi. Market maker ima obavezu da za sopstveni račun, u toku utvrđenog perioda, ispostavlja istovremeno naloge kupovine i naloge prodaje, za određenu hartiju.

Sa market makerom, akcionarsko društvo stiče mnoge prednosti na berzi, tržište njegovih finansijskih instrumenata postaje efikasnije, I pouzdanije u cilju privlačenja domaćih I stranih investitora.

M&V Investment je trenutno market maker za akcije Metalac a.d. (MTLC)

Korporativne usluge

Kompanije koje su prisutne na domaćem tržištu kapitala susreću se sa kompleksnom regulativom koja se proteklih godina više puta menjala. Ostvarivanje ciljeva ovih kompanija zahteva iskustvo i podršku profesionalaca koji razumeju , sa jedne strane, potrebe kompanije i, sa druge strane, situaciju na tržištu i očekivanja investitora.

Kao korporativni agent, M&V zastupa akcionarska društva pred Centralnim registrom hartija od vrednosti, Beogradskom Berzom i Komisijom za hartije od vrednosti i obavlja sve vrste korporativnih usluga koje su klijentima potrebne.

Aktivnosti u vezi sa kojima M&V investments pruža konsultantske usluge klijentima:

Povećanje kapitala

 • Izdavanje akcija sa obavezom objavljivanja prospekta
 • Izdavanje akcija bez obaveze objavljivanja prospekta
 • Povećanje kapitala iz neraspoređene dobiti i rezervi društva

Uključenje akcija na regulisano tržište / MTP

Smanjenje kapitala

 • Smanjenje nominalne vrednosti akcija
 • Poništaj sopstvenih akcija
 • Povlačenje i poništaj akcija akcionara

Sopstvene akcije

 • Sticanje sopstvenih akcija
 • Otuđenje sopstvenih akcija
 • Poništaj sopstvenih akcija

Skupština akcionara

 • Poziv za skupštinu akcionara
 • Izveštaj sa održane skupštine akcionara
 • Raspolaganje imovinom velike vrednosti
 • Pravo akcionara na nesaglasnost

Utvrđivanje tržišne vrednosti akcija

Statusna promena

 • Pripajanje
 • Spajanje
 • Podela uz osnivanje
 • Podela uz pripajanje
 • Mešovita podela
 • Izdvajanje uz osnivanje
 • Izdvajanje uz pripajanje
 • Mešovito izdvajanje

Prinudni otkup akcija

Pravo na prodaju akcija

Isključenje akcija sa regulisanog tržišta / MTP

Promena pravne forme

Izrada nacrta odluka i akata/p>

 • Odluka o izdavanju akcija javnom ponudom (sa ili bez obaveze objavljivanja prospekta)
 • Odluka o povećanju kapitala iz neto imovine društva
 • Odluka o smanjenju kapitala
 • Odluka o sticanju / otuđenju sopstvenih akcija
 • Ponuda za sticanje / otuđenje sopstvenih akcija
 • Odluka o statusnoj promeni
 • Odluka o prinudnom otkupu akcija
 • Obaveštenje akcionarima o načinu utvrđivanje cene akcija
 • Odluka o promeni pravne forme
 • Odluka o prestanku svojstva javnog društva
 • Odluka o isključenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP
 • dr.

U našoj listi referenci oslikana je pozicija M&V Investments-a na domaćem tržištu kapitala, odnosi sa vodećim investitorima na tržištu i dugogodišnja poslovna saradnju sa najvećim kompanijama u zemlji.

Lista referenci

ADDIKO BANK

GOŠA MONTAŽA

GALENIKA AD

HOTEL GOLUBAČKI GRAD

FRIKOM

www.frikom.rs

IZOPROGRES

www.izoprogres.rs

JADRAN

www.jadran-bg

KOSMAJ-MERMER

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO

www.coppersev.com

IMLEK

www.imlek.rs

BAMBI

www.bambi.rs

AIK BANKA

www.aikbanka.rs

BANINI KIKINDA

www.banini.co.rs

BRITISH AMERICAN TOBACO

www.bat.com

DDOR NOVI SAD

www.ddor.rs

DIJAMANT (110079)

www.dijamant.rs

DIJAMANT - AGRAR

www.dijamantagrar.rs

ENERGOPROJEKT HOLDING

www.energoprojekt.rs

ENERGOSOFT

www.energosoft.rs

HYPO ALPE - ADRIA - BANK

www.hypo-alpe-adria.rs

INVEJ

www.invej.rs

JUGOSL.REČNO BRODARSTVO

www.jrb.rs

KNJAZ MILOS

www.knjaz.co.rs

MEDELA

www.medela.rs

MESSER TEHNOGAS

messer.rs

MK - FINTEL WIND

PEKARSKA INDUSTRIJA PANČEVO

PIK VRBAS

POBEDA METALAC

www.pobeda.co.rs

POBEDA ZARA

www.pobeda.co.rs

POLJOPRIVREDNO DOBRO ZAJEČAR

www.pdzajecar.com

RIBARSTVO

RUBIN

www.rubin.rs

SLOGA KAĆ

STARI GRAD

www.stari-grad.rs

TRIVIT-MLIN

www.trivit.rs

UNIONINVEST-INŽENJERING

VETERINARSKA STANICA

www.veterinarskastanica.co.rs

VITAL

www.vital.rs

ŽITOPROMET SENTA

AGRI BUSINESS PARTNER

FINTEL ENERGIJA

HOTEL EXCELSIOR

NOLIT

NOVOSADSKI SAJAM

SBERBANK

VODA VRNJCI

Istrazivanje i analiza

Kroz tehničku i fundamentalnu analizu, naš tim analitičara daje objektivne i stručne preporuke i savete klijentima, pravovremeno ih informiše o novonastalim investicionim mogucnostima i načinima za maksimiziranje njihovih pozitivnih efekata.

Organizujemo direktne sastanke potencijalnih investitora sa menadžmentom naših najvećih kompanija, u cilju dobijanja informacija iz prve ruke o stanju i položaju kompanija na našem tržištu, kao i o potencijalima za dalji rast i razvoj.

Odeljenje analize i istraživanja kreira dnevne, nedeljne i godišnje, standardizovane i specijalizovane, preglede o poslovanju najznačajnijih kompanija listiranih na Beogradskoj berzi i u inostranstvu, prati makroekonomske situacije, privredna kretanja, trendove i uslove privređivanja u Srbiji.

Naše publikacije:

Dnevni izveštaji

Tehničke i fundamentalno-računovodstvene analize kompanija

Sektorske analize

Makroekonomski pregledi

© Copyright M&V Investments 2014. Sva prava zadržana. Dizajn i izradaGreat Shade Factory